Golden Hearts Group SƠ ĐỒ TỔ CHỨC – Golden Hearts Group

Mô hình kinh doanh của Trái Tim Vàng chia thành nhiều bộ phận, gọi chung là các Nhãn. Mỗi Nhãn có nhiệm vụ và chức năng khác nhau, tuy nhiên vẫn hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo thành một thể thống nhất không thể tách rời.